ЛАЙЫҚТЫ ЕңБЕК АҚЫ ҮШІН!
Құрметті әріптес.

Қазақстан Республикасының Үкiметi тұтыну себетiн бағалаудың ескiрген әдiсiн әлі күнге дейiн пайдаланады және ең төменгi жалақыны айқындаудың халықаралық тәжiрибесiн қолданбайды. Осы жағдайды түзету үшін екі республикалық және төрт кәсіподақ бірлестігі «YNTYMAQ» деп аталатын үйлестіру кеңесін құрды. Оның негізгі мақсаты Қазақстанда еңбекақы төлеу жүйесін жетілдіру болып табылады.

«YNTYMAQ» өз мақсатына жету үшін практикалық қадамдар жасай бастайды. Мiндеттердiң бiрi нақты отбасылардың нақты қажеттiлiктерiн бағалау болып табылады. Осы деректерге сүйене отырып, ең төменгі жалақының мөлшерін есептеуге болады.

Бізге Cіздің көмегіңіз керек.

«YNTYMAQ» сізден сауалнамаға қатысушылардың бірі болуды және еліміздің барлық жұмысшылары мен қызметкерлерінің лайықты жалақысының болуын қамтамасыз етуге үлес қосуды сұрайды.

Ең төменгi жалақы мемлекеттiң бiрыңғай шешiмiнен келiссөздерге дейiн және екi жақты немесе үш жақты келiсiмдерге қол қоюдан бастап әртүрлi тәсiлдермен белгiленiп отыруы мүмкiн. «YNTYMAQ» кәсіподақтардың еңбекке ақы төлеу жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi Үкiметпен келiссөздерге қатысуын, оның iшiнде қолданылып жүрген әдiстемеге сәйкес ең төменгi жалақыны белгiлеудi талап етедi..

Біз ортақ игі мақсатқа бірге қол жеткізетінімізге сенімдімін.

Құрметпен, «YNTYMAQ» үйлестiру кеңесiнiң төрағасы

Мейрам ҚАЖЫКЕН.

 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ!
Уважаемый коллега.

Правительство Республики Казахстан до сих пор использует устаревшую методику оценки потребительской корзины и не применяет международный опыт определения минимального размера заработной платы. Для исправления данного положения два республиканских и четыре отраслевых объединения профсоюзов создали координационный совет «YNTYMAQ» (СОДРУЖЕСТВО), главной целью которого является совершенствование системы оплаты труда в Казахстане.

«YNTYMAQ» начинает практические шаги по достижению своей цели. Одной из задач является оценка фактических потребностей реальных семей, чтобы иметь точные цифры ежемесячных затрат на одного члена семьи. На основе этих данных можно вычислить значение минимального размера оплаты труда.

Нам нужна Ваша помощь.

«YNTYMAQ» просит Вас стать одним из участников анкетирования и внести свой вклад в обеспечение всем рабочим и служащим страны достойной заработной платы.

Минимальный размер заработной платы может устанавливаться различными способами – от единоличного решения государства до переговоров и подписания двух- или трехсторонних соглашений. «YNTYMAQ» будет добиваться участия профсоюзов в переговорах с правительством по вопросам совершенствования системы оплаты труда, в том числе установления минимального размера заработной платы в соответствии с современной методикой.

Уверен, что мы сообща добьемся общей благородной цели.

С уважением,

председатель координационного совета «YNTYMAQ»

Мейрам КАЖЫКЕН.